Statut archiwalny sprzed 20 maja 2017r.

Statut do wydruku:

Statut  archiwalny Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów BIOPOL

 

 

Statut Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL”

Obowiązywał od dnia 08.03.2000r. do dnia 20.05.2017r.  

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów „BIOPOL” zwane   w dalszych postanowieniach statutu: Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.

1) Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
2) Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, zwane oddziałami, na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń, federacji, konfederacji i innych organizacji, a także zawierać porozumienia o współpracy.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6.

1) Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu Członków.
2) Za pracę w organach Stowarzyszenia Członkom przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa.
3) Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie określonych prac, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

 

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 7.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) społeczno – zawodowa integracja osób zajmujących się bioterapią i działalnością o podobnym charakterze.
2) dążenie do poznania zjawisk bioterapii dotychczas naukowo nie wyjaśnionych i wypracowanie oraz weryfikacja stosowania odpowiednich technik bioterapeutycznych.
3) kształtowanie opinii społecznej odnośnie możliwości i celowości stosowania bioterapii jako czynnika poprawiającego stan psychofizyczny człowieka, organizowanie zjazdów, kursów, festiwali.
(w/w.pkt.1 § 7: przyjęto w głosowaniu na Walnym Zebraniu bez określania rodzaju działalności)

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) działania popularyzatorskie w szerokich kręgach społecznych, osiągnięć z dziedziny bioterapii,
2) utrzymanie kontaktów i prowadzenie, wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnych celach działania,
3) prowadzenie działalności wydawniczej obejmującej publikowanie wyników badań i doświadczeń swoich członków, a także przedruki materiałów i wydawnictw krajowych i zagranicznych,
4) konsultację i współpracę ze środowiskami lekarskimi,
5) teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w dziedzinach objętych działalnością statutową Stowarzyszenia,
6) prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o obowiązujące przepisy z przeznaczeniem uzyskanych środków na realizację celów statutowych.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9.

1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. honorowych
2. zwyczajnych
3. wspierających
4. kandydatów.
2) Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy oraz osoby prawne.

§ 10.

1) Członkiem Zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która po odbyciu rocznego stażu kandydackiego, poprzez oświadczenie zadeklarowania przystąpienie do Stowarzyszenia w celu realizacji jego zadań statutowych.
2) W wyjątkowych przypadkach okres kandydowania może być skrócony lub przedłużony  uchwałą Zarządu, na okres ustalony w tej uchwale.
3) Osoba, która przez okres 2 lat należała do innych organizacji społecznych o podobnym profilu działania, może być zwolniona z obowiązku odbywania stażu kandydackiego.

§ 11.

Członkiem kandydatem może być osoba, która posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie bioterapii lub innych metod niekonwencjonalnych.

§ 12.

Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i kandydatów następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13.

1) Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych Stowarzyszenia.
2) Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia.
2) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15.

1) Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
1.1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
1.2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
1.3. zabrać głos i przedstawić postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.
1.4. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia.

2)  Członkowie kandydaci i wspierający posiadają wszystkie prawa członka
zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyboru władz
i do władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni i kandydaci mają obowiązek:
1. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia
2. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia
i regulaminów wewnętrznych
3. referować na zebraniach wyniki badań i doświadczeń
4. regularnie opłacać składki członkowskie

§ 17.

Członkostwo wygasa poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie złożone na piśmie
2. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo pisem-nego upomnienia
3. wykluczenie z mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku istotnego naruszenia norm prawnych lub etycznych, a także za działalność na szkodę Stowarzyszenia

§ 18.

Od uchwały Zarządu o skreśleniu i od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członek ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19.

1) Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie (Zebranie Delegatów)
1.2. Zarząd
1.3. Komisja Rewizyjna
1.4. Sąd Koleżeński.
2) Kadencja trwa 3 lata.
3) Członek zwyczajny może być wybrany tylko do jednego organu Stowarzyszenia.
A. Walne Zebranie

§ 20.

1) Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programów i kierunków działania stowarzyszenia
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
3) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych
5) uchwalanie zmian statutu
6) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej
7) nadawanie godności członka honorowego
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego o wykluczeniu z listy członków
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z federacji,
konfederacji i innych organizacji oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia
10) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub członków Stowarzyszenia
11) podejmowanie uchwał o sposobach pokrywania strat i przeznaczenia
zysków z prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej
12) zatwierdzenie bilansu i sprawozdań finansowych.

§ 22.

Walne Zebranie zwoływane jest:
1. wyborcze 1 raz na 3 lata
2. sprawozdawcze 1 raz w roku w terminie umożliwiającym przyjęcia bilansu i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, nie później niż do końca maja.

§ 23.

1) Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd w terminie do końca maja.
2) Zarząd zwołuje Walne Zebranie także na żądanie:
1.1. Komisji Rewizyjnej
1.2. przynajmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia.
3) Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
4) W przypadku o którym mowa w ust.2 § 23  Walne Zebranie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia żądania.
§ 24.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie co najmniej na 30 dni przed datą Walnego Zebrania.

§ 25.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie a w drugim – bez względu na liczbę obecnych, jeśli Statut nie stanowi inaczej.

§ 26.

1) W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 400 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów, wybranym przez członków zwyczajnych zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Stowarzyszenia w ilości 1 delegat na 5 członków.
2) Do Zebrania Delegatów stosuje się wszystkie przepisy dotyczące kompetencji i procedury Walnego Zebrania.

B. Zarząd

§ 27

1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie.
2) W obradach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole-żeńskiego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 28.

Do zakresu działalności Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania i postanowieniami Statutu
2) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdza-nie sprawozdań z ich wykonania
3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
4) powoływanie i rozwiązywanie działających w ramach Stowarzyszenia jednostek organizacyjnych
5) zwoływanie Walnego Zebrania
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
7) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych, kandydatów i wspierających
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz
9) sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu.
§ 29.

1) Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 3 miesiące.
2) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub jego Zastępcy.

§ 30.

1) Prezes Stowarzyszenia jest wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie i musi uzyskać przynajmniej 50% + 1 głos. Funkcję Prezesa można pełnić maksimum 2 kadencje pod rząd.
2) W przypadku rezygnacji z funkcji Prezesa jego obowiązki przejmuje do najbliższego Walnego Zebrania jego Zastępca.
3) Zarząd wybiera ze swojego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, którzy wraz z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu.
4) W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu, Zarząd dokoptowuje w jego miejsce osobę, która na wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez maksimum 3 kadencje.
5) Prezydium Zarządu w szczególności:
5.1. organizuje pracę Zarządu
5.2. opracowuje projekty planów pracy Zarządu
5.3. opracowuje projekty innych uchwał Zarządu
6) Kontakt korespondencyjny zewnętrzny podpisuje wyłącznie Prezes lub jego Zastępca.
7) Dokumenty finansowe podpisuje Prezes lub jego Zastępca oraz Skarbnik lub osoba na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

C. Komisja Rewizyjna

§ 31.

1) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3) Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 32.

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia
2) kontrola opłacania składek członkowskich
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.              4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia

§ 33

1) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej 1 raz do roku.
2) W przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Zarządu, Komisja może żądać zwołania w trybie pilnym nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3) Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

D. Sąd Koleżeński

§ 34.

1) Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
2) Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 35.

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawach zarzutów dotyczących etyki członków w zakresie ich działalności bioterapeutycznej lub radiestezyjnej
2) rozstrzyganie sporów między członkami, powstałych w związku z ich przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 36.

1) Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1.1. upomnienie
1.2. zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku
1.3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2) Sąd Koleżeński może orzec ogłoszenie sentencji w wydawnictwie Stowarzyszenia.

Rozdział V
Oddziały terenowe

§ 37.

1) Zarząd Stowarzyszenia może powoływać Odziały terenowe, jeżeli na terenie działania Oddziału zamieszkuje co najmniej 30 osób.
2) Zarząd określa teren działania i siedzibę Oddziału.
§ 38.

Władzami Oddziału terenowego są:
1) zebranie członków Oddziału
2) Zarząd Oddziału.

§ 39.

Do kompetencji zebrania członków Oddziału terenowego należy:
1) uchwalanie programów działania Oddziału
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PSB „BIOPOL”
3) wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału
4) nadzorowanie pracy Zarządu Oddziału.

§ 40.

1) Uchwały zebrania członków Oddziału terenowego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2) Zebrania członków Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 41.

1) Zarząd Oddziału składa się z 3-5 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2) Zarząd kieruje bieżącą działalnością Oddziału terenowego i przedstawia wyniki swojej działalności na zebraniu członków Oddziału oraz składa sprawozdania Zarządowi Stowarzyszenia.
3) Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
4) Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 osób.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 42.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń
2) wpływy z działalności statutowej
3) spadki, zapisy, darowizny
4) dotacje
5) wpływy z działalności gospodarczej
§ 43.

1) Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2) Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają Prezes, Skarbnik i Sekretarz.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44.

1) Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej wysokością 2/3 głosów przy obecno-ści co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym termi-nie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, pod warun-kiem, że zmiany w Statucie lub projekt rozwiązania Stowarzyszenia były objęte proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad.
2) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.